Ankieta wstępna dla studentów i nauczycieli

EU flag-Erasmus+_vect_POS

[English]


Ankieta wstępna dla studentów

Jej celem jest zbadanie poziomu wiedzy uczniów, studentów i innych osób uczących się lub nauczających języków obcych w zakresie oceniania kształtującego, ze szczególnym naciskiem na ocenianie sprawności mówienia. Ankieta składa się z 26 stwierdzeń opisujących określone działania nauczyciela podejmowane w ramach zajęć językowych.

Pytania dotyczą jednego z sześciu „filarów” oceny kształtującej: planowania i formułowania celów oraz kryteriów wykonania z udziałem uczestników zajęć; efektywnej informacji zwrotnej; refleksji i dyskusji na temat rezultatów uczenia się; kluczowych pytań, dzięki którym można rozpoznać, czy uczeń rzeczywiście zrozumiał daną partię materiału; reguły, metody i techniki pracy na lekcji mające służyć włączaniu do pracy wszystkich studentów, zachęcaniu do współpracy i samodzielności; stosowania samooceny i oceny koleżeńskiej. Zadaniem osoby wypełniającej ankietę jest ustosunkowanie się do wskazanych stwierdzeń poprzez wybór jednej z następujących odpowiedzi: zawsze, zazwyczaj, czasami, rzadko, nigdy.

Ankieta może być wykorzystana na zajęciach językowych w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych: szkołach podstawowych i średnich, zajęciach lektoratowych na uczelni wyższej, zajęciach z praktycznej nauki języka obcego na wydziałach filologicznych, prywatnych szkołach językowych i wszystkich innych jednostkach zajmujących się kształceniem językowym. Z nauczycielskiego punktu użyteczności wypełnienie ankiety sprzyja refleksji nad metodami i konkretnymi narzędziami wykorzystywanymi przez daną osobę w ramach prowadzonych przez nią zajęć. Ankieta ma charakter diagnostyczny i nie pojawia się w niej sformułowanie „ocena kształtująca / podejście kształtujące”, jednak wszystkie wymienione w niej narzędzia, metody, aktywności i zjawiska są charakterystyczne dla tego podejścia. Przeważająca ilość odpowiedzi „zawsze” lub „zazwyczaj” świadczy o świadomym lub podświadomym stosowaniu przez nauczyciela oceny kształtującej.

Ankieta dla studentów i nauczycieli ma „lustrzaną” budowę – tzn. np. pytanie 3 w ankiecie dla studentów brzmi: „W trakcie zajęć lektor upewnia się, czy zrozumieliśmy daną partię materiału”, a dla nauczycieli „Na zajęciach upewniam się, czy studenci zrozumieli daną partię materiału”.

j. polski [pdf]
j. angielski [pdf]
j. fiński [pdf]
j. litewski [pdf]
j. niemiecki [pdf]
j. węgierski [pdf]

Ankieta wstępna dla nauczycieli

Celem ankiety wstępnej dla nauczycieli jest zdiagnozowanie sytuacji dotyczącej stosowania przez nauczycieli języków obcych narzędzi oceny kształtującej, ze szczególnym naciskiem na ocenianie sprawności mówienia. Ankieta składa się z 26 stwierdzeń opisujących określone działania nauczyciela podejmowane w ramach zajęć językowych. Zadaniem nauczyciela wypełniającego ankietę jest ustosunkowanie się do wskazanych stwierdzeń poprzez wybór jednej z następujących odpowiedzi: zawsze, zazwyczaj, czasami, rzadko, nigdy.

Wypełnienie ankiety sprzyja refleksji nad metodami i konkretnymi narzędziami wykorzystywanymi przez daną osobę w ramach prowadzonych przez nią zajęć. Ankieta może być wykorzystana przez nauczycieli języków obcych pracujących w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych: szkołach podstawowych, średnich, uczelniach wyższych (zajęcia lektoratowe, jak i zajęcia z praktycznej nauki języka obcego na wydziałach filologicznych), prywatnych szkoła językowych i wszystkich innych jednostkach zajmujących się kształceniem językowym.

Ankieta dla studentów i nauczycieli ma „lustrzaną” budowę – tzn. np. pytanie 3 w ankiecie dla studentów brzmi: „W trakcie zajęć lektor upewnia się, czy zrozumieliśmy daną partię materiału”, a dla nauczycieli „Na zajęciach upewniam się, czy studenci zrozumieli daną partię materiału”.

j. polski [pdf]
j. angielski [pdf]
j. fiński [pdf]
j. litewski [pdf]
j. niemiecki [pdf]
j. węgierski [pdf]

Wyniki ankiet

Wyniki ankiet przeprowadzonych w Polsce czytaj
Wyniki ankiet przeprowadzonych w Finlandii studenci | nauczyciele
Wyniki ankiet przeprowadzonych na Litwie czytaj
Wyniki ankiet przeprowadzonych na Węgrzech czytaj