Ocenianie kształtujące na lektoracie języka rosyjskiego w szkole wyższej. Z doświadczeń lektora

Joanna Olechno-Wasiluk

Powszechnie wiadomo, że jednym z warunków ukończenia studiów jest opanowanie języka obcego na poziomie B2 według standardu określonego w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Wymiar obowiązkowego lektoratu jest określony przez program studiów danego kierunku. Jako regułę przyjęto 120h (na studiach stacjonarnych), z podziałem na cztery semestry. U wielu lektorów języków obcych pojawia się pytanie, jak doprowadzić studenta, rozpoczynającego naukę języka, do wymaganego poziomu B2.

Ogromną rolę w procesie nauczania i uczenia się na lektoratach odgrywa ocenianie kształtujące: stawianie określonych celów przez wykładowcę, prezentowanie ich studentom i konsekwentne sprawdzanie, czy cel zajęć został osiągnięty. W referacie zostanie poruszony temat istoty podsumowywania zajęć. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto wygospodarować czas na ten element zajęć i czego, dzięki niemu, dowiadują się o sobie studenci.

Reklamy