Podręcznik jako motywator

Bożena Lasoń,

Dorota Zawadzka

Wprowadzenie ustawy ministerialnej według której studenci są zobowiązani do ukończenia lektoratu na poziomie B2 na studiach licencjackich oraz B2+ na studiach magisterskich postawiło lektorów przed zadaniem niemożliwym do wykonania przy oferowanym wymiarze godzin lektoratu. Ta regulacja odnośnie poziomów oraz inne ograniczenia wewnątrzuczelniane  są nieadekwatne w odniesieniu do praktyki uczelnianej i powodują fikcyjne oznaczenia grup. Nauczanie studentów będących w większości na poziomie A1+ z podręczników dla poziomu B1 w grupie, do której uczęszczają osoby na wszystkich poziomach się powszechną praktyką. Borykając się od kilku lat z tym problemem referentki przeprowadziły ankiety wśród uczących oraz wśród studentów studiów magisterskich, którzy mają do dyspozycji między 36 a 60 godzin lektoratu, pytając co ich motywuje i jakich treści oczekują w ramach lektoratu oraz jaka forma zajęć im odpowiada. Opierając się na jej wynikach oraz wieloletnim doświadczeniu referentki przeanalizowały dostępne na rynku podręczniki. Wybór podręczników jest ogromny, nie udało się jednak znaleźć takiego, który  spełniałby stale rosnące oczekiwania naszych studentów. Jest to związane między innymi  z dynamicznymi przeobrażeniami zachodzącymi na rynku pracy, gdzie obecność firm zagranicznych implikuje konieczność  ciągłego doskonalenia umiejętności językowych. Na pierwszy plan wysuwa się umiejętność posługiwania się językiem obcym. Celem nadrzędnym w procesie nauczania języków obcych staje się praca nad rozwojem umiejętności komunikacyjnych.

W związku z tym referentki podjęły wyzwanie i napisały skrypt, który obejmuje tematy istotne dla absolwentów uczelni ekonomicznej, którzy wkrótce będą musieli odnaleźć się na rynku pracy, a mają do wykorzystania niewielką ilość godzin lektoratu.

Po dwóch latach  pracy z nowym podręcznikiem autorki zapytały po raz kolejny studentów oraz lektorów, którzy uczyli się i nauczali ze skryptu „Niemiecki nie jest trudny” o ich poziom satysfakcji. Okazało się, że podręcznik może w znacznych stopniu wpłynąć na stopień zadowolenia  i motywacji uczących się. Autorki przedstawią profil studenta uczelni ekonomicznej, jego oczekiwania wobec lektoratu języka obcego oraz skrypt „Niemiecki nie jest trudny” i  wynikające z przeprowadzonych badań opinie  dotyczące pracy z nim i wpływu na poziom motywacji.

Reklamy