Rola oceny kształtującej w odbiorze oceny sumującej przez kandydata w trakcie przygotowania do państwowego egzaminu Federacji Rosyjskiej TRKI-3 (C1) i jej wpływ na efektywne uczenie się i motywację

Halina Alsheuskaya

Przygotowanie do państwowego egzaminu Federacji Rosyjskiej TRKI-3 (C1), kończy się egzaminem składającym się z 5 części, określających kompetencje językowe pod kątem różnych sprawności. Wynikiem każdej części jest ocena sumująca. Pomimo zasadniczego znaczenia oceny sumującej w tym procesie, nie można bagatelizować oceniania kształtującego  na drodze ku osiągnięciu pożądanych wyników na egzaminie (w tym przypadku – TRKI-3).

W trakcie wystąpienia  przeanalizowane zostaną możliwości, jakie stwarza ocenianie kształtujące w procesie przygotowania kandydatów do zdawania egzaminu, jego wpływ na określanie celów i sposobów ich realizacji. Omówione zostanie kształtowanie odpowiedniego podejścia do oceny sumującej, mającego na celu uniknięcie poczucia zniechęcenia (demotywacji) u uczących się, a także tworzenie atmosfery sprzyjającej efektywnemu uczeniu się, budowanie poczucia własnej wartości  i utrzymanie motywacji do dalszej nauki wśród słuchaczy kursów przygotowujących do zdawania egzaminów poświadczających biegłość językową.

Reklamy