Strategie uczenia się języka angielskiego a różnice w osiągnięciach edukacyjnych

Jakub Przybył

Słowa kluczowe: strategie uczenia się języka angielskiego, poziom kompetencji językowych, różnice indywidualne

Indywidualizacja procesu dydaktycznego obejmuje m.in. uwzględnienie różnic w zakresie wykorzystywanych przez uczących się strategii zdobycia wiedzy i umiejętności językowych. Działanie takie wymaga zaangażowania ze strony lektora, ponieważ już z definicji strategii wynika, że ich wykorzystanie nie ogranicza się do czasu trwania zajęć. Co więcej, złożoność procesu samoregulacji uczącego się powoduje, że można mówić o co najmniej trzech wymiarach strategii uczenia się języka obcego – kognitywnym, afektywnym i socjokulturowym ( Oxford 2011).

W części ilościowej badania będącego przedmiotem niniejszej prezentacji uczestniczyło ponad 700 studentów dwóch poznańskich uczelni. W obu przypadkach próby były reprezentatywne dla populacji uczęszczających na lektoraty z języka angielskiego. Uzyskano wyniki wykazujące istnienie powiązań między wykorzystywanymi strategiami uczenia się języka angielskiego a poziomem kompetencji językowych, specyfiką wybranych studiów oraz osobowością uczącego się, mierzoną za pomocą kwestionariusza NEO-FFI (cechowe ujęcie osobowości, Costa i McCrae 2003).

W części jakościowej, korzystając z metodologii zaproponowanej przez Braun i Clarke (2006), stworzono scenariusz wywiadu i dokonano kodowania wątków wykorzystanych w analizie tematycznej wypowiedzi dwudziestu studentów. Analiza wykazała istnienie powiązań między strukturą osobowości uczącego się a preferowanymi strategiami uczenia się języka angielskiego.

W oparciu o analizę danych sformułowano szereg wniosków dotyczących różnic w osiągnięciach edukacyjnych w nauce języka angielskiego oraz leżących u ich podstaw czynników.

 

Reklamy