Warsztaty „W poszukiwaniu dydaktycznych inspiracji – ocena kształtująca”

W dniach 1.04 i 8.04. 2016 roku odbyły się warsztaty zorganizowane dla uczestników projektu FAB oraz innych osób spośród pracowników SzJO UW pt. „W poszukiwaniu dydaktycznych inspiracji- ocena kształtująca”.

Prowadziła je dr Małgorzata Molska (zobacz)

Celem warsztatów było przybliżenie słuchaczom istoty oceniania kształtującego oraz zainspirowanie ich do poszukiwań nowych technik, metod i sposobów aktywowania studentów, a w rezultacie podnoszenia jakości kształcenia.

Część wstępna szkolenia poświęcona była omówieniu ankiet przeprowadzonych wśród studentów i nauczycieli SzJO UW (zobacz), podobieństwom i rozbieżnościom w udzielanych odpowiedziach, refleksją oraz wyznaczeniem obszarów wymagających dalszego doskonalenia.

Przechodząc do praktycznych kwestii organizacji zajęć ze studentami dr Molska podkreśliła wagę zewnętrznych warunków nauczania, a więc przestrzeni do mówienia, np. ustawienia stolików. Proces nauczania, o którym możemy mówić kultura klasy szkolnej, to zachęcanie do wzajemnych interakcji i wykorzystywania narzędzi oceniania.  Nic nie stanie się jednak samoistnie. Niezbędnym jest stosowanie zróżnicowanych, skoncentrowanych na potrzebach poszczególny studentów metod nauczania, np. burza mózgów, wymyślanie kwestii wypowiedzianych przez postacie komiksowe czy też spontanicznych wypowiedzi studentów, kiedy nauczyciel staje się obserwatorem notującym ilość wypowiedzianych kwestii. Przedstawienie wyników tych obserwacji może działać na studentów mobilizująco, ale jednocześnie uświadomić im miejsce i rolę w procesie interakcji w stosunku do innych. Ocenianie nie ma więc na celu wystawienia oceny cyfrą, jak jest to w przypadku oceny sumującej  lecz zastosowanie innego rodzaju oceniania, właśnie kształtującego podejście studenta do wykonania zadania ustnego. Ta nowa kultura oceniania ukierunkowana na podkreślanie tego, co dobre, a nie szukanie błędów, sprzyja wzrostowi motywacji i samodzielności studenta w osiąganiu zamierzonych indywidualnych celów.

Warsztaty spotkały się z wielkim zainteresowaniem obecnych. Otrzymane materiały na pewno znajda zastosowanie w czasie zajęć językowych prowadzonych w SzJO UW.

Druga część warsztatów przewidziana jest na czerwiec 2016.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.