Wskazówki edytorskie dla autorów

EU flag-Erasmus+_vect_POS


[ENG]


Wskazówki edytorskie dla autorów | pdf 


Konferencja „Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych”

Warszawa, 19 września 2017 r.

– Wskazówki edytorskie dla autorów –

Artykuły należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r. na adres:
fabconference@uw.edu.pl Wstępnym warunkiem przekazania artykułu recenzentom jest spełnienie podanych poniżej wymogów formalnych:

Format pliku

 • tekst artykułu powinien być zapisany w formacie doc lub docx możliwym do edycji;

Objętość tekstu

 • tekst może liczyć maksymalnie 8 stron wydruku A4, w tym maks. 1 strona bibliografii;

Parametry tekstu

 • w tekście głównym należy używać czcionki Times New Roman 12 pkt.;
  interlinia 1,5 wiersza;
 • tekst wyjustowany (wyrównanie tekstu do lewego i prawego marginesu);
 • wcięcie akapitowe pierwszego wiersza 1 cm;
 • format arkusza A4; wszystkie marginesy po 2,5 cm;
 • numeracja stron na dole, wyśrodkowana;

Układ artykułu

 • artykuł powinien być podzielony na sekcje i podsekcje oraz zawierać wyodrębniony wstęp i akończenie. Nagłówki poszczególnych sekcji powinny być ponumerowane, wytłuszczone i wyrównane do lewej strony;
 • artykuły powinny być poprzedzone streszczeniem w języku angielskim;
  u góry artykułu (do lewej, Times New Roman 10 pt) zamieścić imię i nazwisko Autora (Autorów) oraz jego (ich) afiliację/e;
 • tytuł artykułu: Times New Roman 16 pt, bold, wyśrodkowany (bez wersalików), z
  pojedynczą interlinią;
 • tytuły, takie jak: Wprowadzenie, Śródtytuły, Podsumowanie, Bibliografia: Times New Roman 12 pt, bold, wyśrodkowane, bez wersalików, z pojedynczą interlinią;
  Tabele, rysunki, schematy, wykresy:
 • zamieszczone w tekście tabele i diagramy powinny być kolejno ponumerowane i opisane;

Powołania w tekście

 • cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowami na początku i na końcu, a ich źródło wskazane w odpowiednim przypisie;
 • w długich cytatach (powyżej 50 słów) należy używać czcionki Times New Roman 10 pkt. oraz pojedynczych odstępów; cytaty takie powinny być wcięte po obu stronach i oddzielone jedną interlinią na góry i dole od tekstu głównego;

Przypisy

 • należy stosować przypisy dolne automatycznie numerowane;
 • parametry: Times New Roman 10 pt; interlinia pojedyncza;

Bibliografia

 • powinna zawierać jedynie te pozycje, które były wykorzystane w artykule;
 • lista cytowanej literatury powinna być poprzedzona wyrównanym do lewej strony
  pogrubionym słowem ‚Bibliografia’; należy w tym celu użyć czcionki Times New Roman 10;
 • pozycje w bibliografii należy umieścić w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów poszczególnych pozycji, a w przypadku prac zbiorowych – według tytułów;
 • bibliografia powinna być sporządzona według zasad APA 6 (American Psychological Association).
Reklamy