Hospitacje

[ENGLISH]

Arkusze hospitacji w formacie pdf w języku angielskim, węgierskim, litewskim, polskim i fińskim:


W dniach 15.04 – 01.06.2016 w Szkole Języków Obcych UW przeprowadzone zostały obserwacje zajęć, które miały na celu wyszczególnienie dobrych praktyk oceniania kształtującego. Łącznie odbyło się 28 obserwacji lekcji różnych języków: angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz szwedzkiego na różnych poziomach nauczania (od A2 do C1). Nauczyciele biorący udział w obserwacjach (zarówno ci obserwowani jak i obserwujący) odbyli wcześniej szkolenie dotyczące oceniania kształtującego. Celem prowadzenia obserwacji było uzyskanie informacji do diagnozy w zakresie oceniania sprawności mówienia. W trakcie tych lekcji udało się wyszczególnić mocne strony i dobre praktyki stosowane w ocenianiu sprawności mówienia.

Z analizy wypełnionych po każdej lekcji formularzy wynika, że najmocniejszymi stronami zajęć były:

 • niezwykle życzliwe podejście do słuchaczy, świetny kontakt z grupą, żywe reagowanie na wypowiedzi, uśmiech i naturalne pochwały;
 • atmosfera sprzyjająca nauce;
 • studenci bardzo chętnie i aktywnie biorą udział w zajęciach;
 • nauczycielka pełni funkcje mentorki – studenci nie krępują się zapytać jej o zdanie, radę, negocjować sposób wypełnienia zadania;
 • różnorodne techniki pracy i szybkie jej tempo, co pozytywnie wpływa na aktywność studentów;
 • zajęcia dostosowane do potrzeb każdego z typów uczących się, dzięki różnorodności zadań, a także otwartej postawie nauczyciela;
 • duża autonomia studentów, co czyni ich w dużym stopniu odpowiedzialnymi za sukces dydaktyczny;
 • zastosowanie materiałów oryginalnych
 • 100% wypowiedzi odbywa się w języku obcym – zarówno dyskusje, praca w grupach, jak i pytania do nauczyciela.

Do zastosowanych ćwiczeń na sprawność mówienia należały między innymi:

 • układanie abstrakcyjnego obrazu na podłodze z wybranych papierowych elementów
 • tworzenie i rozwiązywanie zagadek
 • praca z wierszem, wybór zwrotki wiersza, pod którą student mógł się podpisać – zadanie służące autorefleksji
 • ćwiczenia sprzężone ze slajdami utrwalające leksykę
 • ćwiczenie narracji podczas oglądania fragmentów filmu
 • interpretacja przykładów obrazów
 • obrazki wykonane przez studentów ilustrujące idiomy
 • wykorzystywanie kolorowych karteczek do oceny własnych postępów
 • przybieranie ról

Podsumowanie

Aktywny udział studentów był możliwy dzięki przyjaznej atmosferze oraz swobodnemu podejściu do pojawiających się błędów. Czuli się bezpiecznie i nie obawiali się wypowiadać swoich opinii na dane tematy, poprawiać błędów w wypowiedziach swoich oraz kolegów i koleżanek. Lekcje skonstruowane były w sposób przemyślany, cele zajęć sprecyzowane a ciąg ćwiczeń był logiczny i służył realizacji celów. Zastosowanie materiałów oryginalnych, między innymi oglądanie serialu, zachęcało do systematycznej pracy. Wykonywane przy tym ćwiczenia miały prowadzić do samodzielnej pracy studenta oraz stwarzać możliwości do swobodnego wypowiadania się. Kolejnym mocnym punktem zajęć były różnorodne formy pracy nad wypowiedziami ustnymi: praca w parach, w grupach mniejszych oraz większych, wyrażanie opinii na forum oraz parafrazowanie. Z obserwacji wynika, że ocenianie kształtujące jest widoczne w częstych pochwałach studentów za aktywny udział w zajęciach. Rzadziej natomiast mamy do czynienia z oceną koleżeńską lub samooceną. Nauczyciele biorący udział w obserwacjach w dalszym ciągu uczą się, jak oceniać kształtująco. Przyczyniły się do tego również same lekcje, które stały się powodem dyskusji oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Reklamy